การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้คณะพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีการเรียนข้ามสาขาวิชาในรูปแบบของวิชาเอก-วิชาโท โดยจำนวนหน่วยกิตในส่วนของวิชาโทจะเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทจากต่างสาขาวิชาหรือต่างคณะได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นทั้งผู้รู้ลึกและรู้รอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพนั้น ได้มีคณะต่าง ๆ ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำกลุ่มวิชาโท ปัจจุบันมีกลุ่มวิชาโทที่คณะต่าง ๆ เปิดให้นิสิตเลือกเรียนเป็นวิชาโทได้ จำนวน 30 กลุ่มวิชา การขอรับบริการสามารถติดต่อได้ที่คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโทที่คณะต่าง ๆ เปิดบริการนิสิตนอกคณะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รายชื่อกลุ่มวิชาโท จำนวนหน่วยกิต โทรศัพท์
คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 18 0-2218-2209
คณะรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 18 0-2218-7249, 0-2218-7314
คณะจิตวิทยา จิตวิทยา 18 0-2218-9925
คณะอักษรศาสตร์ ภาษาไทย 21 0-2218-4875,
ภาษาอังกฤษ 21 0-22184878
ประวัติศาสตร์ 21
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 21
สารนิเทศศึกษา 21
ปรัชญา 21
ศิลปการละคร 21
ภาษาศาสตร์ 21
วรรณคดีเปรียบเทียบ 21
ภาษาบาลีและสันสกฤต 21
ภาษาจีน 21
ภาษาญี่ปุ่น 21
ภาษาฝรั่งเศส 21
ภาษาเยอรมัน 21
ภาษาสเปน 21
ภาษาอิตาเลียน 21
ภาษารัสเซีย 21
ไทยศึกษา (นิสิตในคณะ 21 หน่วยกิต นิสิตนอกคณะ 15 หน่วยกิต)
ยุโรปศึกษา (นิสิตในคณะ 21 หน่วยกิต นิสิตนอกคณะ 15 หน่วยกิต)
  อเมริกาศึกษา (นิสิตในคณะ 21 หน่วยกิต นิสิตนอกคณะ 15 หน่วยกิต)
  ภาษาเกาหลี 21  
  ภาษาโปรตุเกส 21  
  บรรณาธิการศึกษา (นิสิตในคณะ 21 หน่วยกิต นิสิตนอกคณะ 15 หน่วยกิต)
  ภาษาเวียดนาม 21  
  ภาษาเขมร 21  
  อารยธรรมไทย 21  
  อาเซียนศึกษา 21  
  ภาษามาเลย์ 21  
  ภาษาอาหรับ 21  
คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 18 02-2186205
       
   

   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์