การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 

การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาฯ
   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาฯ   [pdf.]
   การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาฯ
การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง/การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม่   [pdf.]
   การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร [pdf.]
   การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  [pdf.]
   แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08)   
   แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
   แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ. 02)
   แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ. 03)
   แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาโท (มคอ. 04)
   แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ. 05)
   แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ. 06)
การเสนอปิดหลักสูตร
     แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาปิดหลักสูตร
     การเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร
การเสนอรายวิชา
   การเสนอขอความเห็นชอบการเปิดรายวิชา/การปรับปรุงแก้ไขรายวิชา/การปิดรายวิชา
   การเสนอขอความเห็นชอบของการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
   แบบเสนอเปิดรายวิชา
   แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา
   แบบเสนอปิดรายวิชา
   ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) { ฉบับปรับปรุง : มีข้อ 1 ถึง ข้อ 16.3 }
 


   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์