การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
นโยบายและเกณฑ์การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรก จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ หลังจากแผนฯ 5 เป็นต้นมา การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติได้มีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในแผนฯ 8 มีหลักสูตรนานาชาติรวมจำนวน 21 หลักสูตร และในแผนฯ 9 มีการเสนอขอบรรจุหลักสูตรนานาชาติเข้าแผนฯ เพิ่มขึ้นอีก 7 หลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติมาโดยตลอด คณะกรรมการ นโยบายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายและเกณฑ์การเปิดหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการเปิดหลักสูตรนานาชาติ

1.  หลักสูตรนานาชาติ

  - ต้องมีชาวต่างประเทศร่วมศึกษาด้วย
  - ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน

2.  หลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ

  - ใช้ภาษาใดเป็นสื่อในการสอนได้
  - ไม่มีเป้าประสงค์ว่าจะต้องมีชาวต่างชาติเข้าศึกษา
  - เปิดโอกาสให้อาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสอน

3.  หลักสูตรระดับนานาชาติ

  - หลักสูตรที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการในระดับใกล้เคียงหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล
  - ใช้ภาษาใดเป็นสื่อในการสอนก็ได้
  - ไม่มีเป้าประสงค์ว่าจะต้องมีชาวต่างชาติเข้าศึกษา

4.  หลักสูตรทุกหลักสูตรมีเป้าหมายไปสู่หลักสูตรระดับนานาชาติ

5.  หลักสูตรทุกหลักสูตรจะไม่มีการเปิดสอนเป็นอีกภาษาหนึ่งควบคู่

เกณฑ์การเปิดหลักสูตรนานาชาติ

 

1.  มีแผนงานในการใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการขยายตัวไปสู่ศูนย์การศึกษาระดับภูมิภาค

 

2.  มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการ และคุณภาพการศึกษาของคณะ/สถาบันไปสู่ระดับมาตรฐานสากลโดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอน หรือแลกเปลี่ยนนิสิตด้านการทำวิจัย

 

3.  ต้องสามารถรักษาความเสมอภาคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐฐานะ โดยให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าศึกษาที่ขาดแคลนตามความเหมาะสม

 

4.  ดำเนินการให้มีนิสิตชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตร โดยในการเสนอขอเปิดหลักสูตรจะต้องจัดทำแผนในการจัดหานิสิตชาวต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรแนบด้วย

 

5.  ต้องไม่เปิดหลักสูตรภาษาไทยที่เป็นหลักสูตรเดียวกันคู่ขนาน

ความเห็นจากการพิจารณาทบทวนนโยบายและเกณฑ์การเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในประเด็น : คำจำกัดความของหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ การเปิดสอนหลักสูตรคู่ขนานที่สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.  ความหมายของหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ โดยหลักยังคงเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ของสภามหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ ไม่ใช่มุ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังความแข็งแกร่งทางวิชาการในมาตรฐานระดับนานาชาติ และมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตต่างชาติ ดังนั้นจึงยังคงข้อกำหนดให้ต้องมีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมศึกษาด้วย สำหรับภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการสอนไม่ควรจำกัดว่าจะต้องใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะภาษาที่ถือเป็นภาษาสากลในปัจจุบันมีภาษาอื่นมากกว่าภาษาอังกฤษ

2.  หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ แต่หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษจุฬาฯ มีความหมายแตกต่างกัน หลักสูตรนานาชาติมุ่งหวังให้มีความคิดเห็นหลายมุมมองจึงจำเป็นต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรด้วย ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและเพื่อประโยชน์ของนิสิตในการศึกษาหรือทำวิจัยในต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงไม่มีข้อกำหนดให้มีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษา จากการที่จุฬาฯ กำหนดความหมายของหลักสูตรนานาชาติแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ นี้ เป็นผลทำให้จำนวนหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ มีจำนวนน้อย ในปัจจุบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจำนวนหลักสูตรนานาชาติจึงอาจทำให้จุฬาฯ เสียเปรียบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมให้คณะที่มีความพร้อมพิจารณาเปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของจุฬาฯ ด้วย

3.  การเปิดหลักสูตรคู่ขนาน แม้กระแสการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาจะมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ทั้งการพัฒนาคุณภาพและความสามารถในการแข่งขัน และแม้ว่ามีคณะ/หน่วยงานเสนอขอหรือสอบถามถึงการทบทวนนโยบายการเปิดหลักสูตรคู่ขนานมาโดยตลอด แต่คณะกรรมการฯ ยังคงยืนยันในหลักการว่าในสาขาวิชาเดียวกันต้องไม่เปิดสอนอีกภาษาหนึ่งคู่ขนาน เพราะบัณฑิตจุฬาฯ ในสาขาวิชาเดียวกันควรมีมาตรฐานเดียว นอกจากนี้เนื่องจากคุณภาพของหลักสูตรอยู่ที่เนื้อหาของศาสตร์และความเชี่ยวชาญของบัณฑิต ดังนั้นบัณฑิตของจุฬาฯ ทุกคนนอกจากความแข็งแกร่งในศาสตร์แล้ว ควรมีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นเฉพาะผู้ที่เรียนหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสูตรภาษาไทย จึงกำหนดว่าในแต่ละรายวิชาต้องมีตำราภาษาอังกฤษให้นิสิตอ่านอย่างน้อย 1 เล่ม และหากรายวิชาใดมีความพร้อมก็สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

4.  เกณฑ์การเปิดหลักสูตรนานาชาติ ยังคงเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิมทั้ง 5 ข้อ

5.  การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางไว้ดังนี้

-         หลักสูตรปริญญาเอกที่มีความพร้อมและเป็นหลักสูตรที่ไม่มี Course Work น่าจะพิจารณาปรับเป็น หลักสูตรนานาชาติได้ทั้งหมด
-         หลักสูตรนานาชาติที่มีนิสิตต่างชาติจำนวนน้อยหรือไม่มีเลย ต้องเร่งพัฒนาหาแนวทางส่งเสริมให้มีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษามากขึ้น โดยมีกลวิธีทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น ทาง Website และการจัด Road Show ด้านการจัดระบบสนับสนุน เช่น การมีหน่วยงานกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตต่างชาติ การจัดที่พัก การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดสอนภาษาไทย เป็นต้น
-         หลักสูตรนานาชาติต้องมีความเป็นนานาชาติในองค์ประกอบต่างๆ ควรมีการพิจารณากำหนดดัชนีชี้วัดหลักสูตรนานาชาติ เช่น ต้องมีนิสิตต่างชาติ อาจารย์ต่างชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ควรกำหนดด้วยว่าดัชนีตัวใดหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตรต้องมี โดยระยะแรกอาจไม่ต้องมีครบทุกข้อ แต่กำหนดให้มีในสัดส่วนที่เหมาะสม
 
 
 
 
(ครั้งที่ 10/2542–11 พฤศจิกายน 2542, ครั้งที่ 5/2543-15 มีนาคม 2543, ครั้งที่ 2/2544-3 ธันวาคม 2544 และครั้งที่ 1/2549–2 มีนาคม 2544)
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์