การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
นโยบายการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ในระดับปริญญาโท
การเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ยังคงมีความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม คณะกรรมการนโยบายวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 ได้กำหนดนโยบายการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข เพื่อให้หลักสูตรแผน ข มีมาตรฐานเท่าเทียมกับแผน ก และในขณะเดียวกันการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ต้องไม่ทำให้ความแข็งแกร่งทางวิชาการของหลักสูตรแผน ก ลดลง  นโยบายการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข นี้ ได้มีการทบทวนและปรับให้เหมาะสมกับสภาพทางวิชาการมาโดยตลอด ล่าสุดบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอขอปรับกรอบการพิจารณาหลักสูตรแผน ข สายวิทยาศาสตร์ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข แล้ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 มกราคม 2554 ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่สร้างนักวิจัยให้มีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จึงต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงผลต่อเนื่องกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกด้วย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ไว้ดังนี้

  1. หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถเปิดสอนแผน ข ได้ โดยต้องเปิดสอนแผน ก ด้วยทั้งนี้ต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจนและเป็นไปตามวัถตุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตในแผน ก และแผน ข
  2. หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เปิดสอนได้เฉพาะแผน ก เท่านั้น ส่วนการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุผลพิเศษ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ซึ่งจะพิจารณาแต่ละกรณีอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีกรอบการพิจารณา คือ
  2.1 การเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการและการประยุกต์ เช่น สาขาวิชาทางสิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี  เป็นต้น
2.2 หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นกลุ่มวิชาหลัก เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นต้น ให้เปิดสอนได้เฉพาะแผน ก เท่านั้น  เนื่องจากวิทยานิพนธ์เป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญมากสำหรับหลักสูตรในกลุ่มวิชาหลัก เพราะปัจจุบันการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มีความจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย การขอเปิดหลักสูตรแผน ข ในกลุ่มวิชาหลักดังกล่าว จะต้องมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่เข้มแข็งตามมาตรฐานต่อไปนี้
 
  2.2.1 อาจารย์ที่สังกัดในหลักสูตรทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือดำรง ตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์
  2.2.2 อาจารย์ที่สังกัดในหลักสูตรทุกคนต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติเฉลี่ยอย่างน้อยคนละ 0.8 ฉบับต่อปี
  2.2.3 หลักสูตรต้องมีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่จะสนับสนุนงานวิจัยของหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ล้านบาท
  3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องกำหนดให้ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตในแผน ก และแผน ข โดยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ข ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วระยะหนึ่ง
  4. สัดส่วนของผู้เข้าศึกษาในแผน ก และแผน ข ต้องมีความเหมาะสม โดยต้องมีนิสิตจำนวนหนึ่งในแผน ก มิให้มีจำนวนผู้เรียนในแผน ข เพียงอย่างเดียว และต้องคำนึงถึงคุณภาพที่เท่าเทียมกันของบัณฑิตทั้งแผน ก และแผน ข
  5. วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรแผน ข ต้องเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยในระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  6. ให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโทอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการรับทราบใน 3 ปีแรก นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบให้เปิดสอนแผน ข หลังจากนั้นให้มีรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ หากการเปิดสอนแผน ข ดังกล่าวมีผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตรหรือการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยอาจให้ชะลอการรับนิสิตได้
   
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 1/2551-29 มกราคม 2551, ครั้งที่ 2/2553-1 พฤศจิกายน 2553, ครั้งที่ 1/2554-20 มกราคม 2554)
   
   
   
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์