การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 

นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน

นโยบายการปิดหลักสูตรที่ไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกัน 4 ปีการศึกษา
  หลักสูตรต่างๆ ควรมีความพร้อมที่จะทำการเปิดสอน หากหลักสูตรใดไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาให้ปิดหลักสูตร
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 3/2538-15 มีนาคม 2538)
   
นโยบายการปิดรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกัน 6-8 ปีการศึกษา
             รายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรหรือทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยควรแสดงถึงการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง จึงให้ปิดรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน 4 ปีการศึกษา
           ต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรได้มีมติเกี่ยวกับรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนติดต่อกันเป็นเวลา 6-8 ปีการศึกษา ให้ปิดรายวิชาโดยมีเกณฑ์ดังนี้

  รายวิชาในหลักสูตร 4 ปี  ที่ไม่เปิดสอนติดต่อกัน 6 ปีการศึกษา
  รายวิชาในหลักสูตร 5 ปี  ที่ไม่เปิดสอนติดต่อกัน 7 ปีการศึกษา
  รายวิชาในหลักสูตร 6 ปี  ที่ไม่เปิดสอนติดต่อกัน 8 ปีการศึกษา
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 2/2537 – 11 มีนาคม 2537, คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ครั้งที่ 6/2555 – 22 พฤศจิกายน 2555, ครั้งที่ 1/2556 – 4 กุมภาพันธ์ 2556)
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์