การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยต้องการมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงควรให้ความสำคัญที่การเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนี้จะทำให้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร คณะกรรมการฯ จึงกำหนดนโยบายในเรื่องนี้ว่าไม่ควรสนับสนุนการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ยกเว้นหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาชีพ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 4/2540-7 ตุลาคม 2540)
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์