การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนระบบไตรภาค-ตรีภาค
การจัดการเรียนการสอนระบบไตรภาค/ตรีภาคสามารถดำเนินการได้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนระดับปริญญาตรียังไม่เหมาะสมเพราะในระดับปริญญาตรีนิสิตควรมีช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องระยะยาวและกิจกรรมที่ต้องออกไปต่างจังหวัด ส่วนระดับบัณฑิตศึกษานิสิตไม่ต้องใช้เวลาเพื่อทำกิจกรรมเหมือนนิสิตระดับปริญญาตรี และในการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศระบบไตรภาค/ตรีภาคจะเหมาะสมกว่า
   
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 1/2542-14 มกราคม 2542)
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์