การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
หลักเกณฑ์ในการออกปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. โดยหลักการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะออกปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นฉบับภาษาไทยฉบับเดียว
2. เฉพาะกรณีหลักสูตรที่สอนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีข้อตกลงหรือสัญญาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนให้มีปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยเป็นฉบับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับทุกหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามหลักการในข้อ 1. และมีฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ มีข้อความและรูปแบบเช่นเดียวกับภาษาไทย โดยฉบับภาษาอังกฤษให้มีคำว่า “ENGLISH VERSION” เพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็นฉบับสำเนา ทั้งนี้ปริญญาบัตรทั้งฉบับภาษาไทยและสำเนาฉบับภาษาอังกฤษให้มีผู้ลงนามทั้งฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับทั้งให้นายทะเบียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมลงนามด้วย
สำหรับกรณีของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่มีสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเคยออกปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับเดียวแก่ผู้สำเร็จการศึกษามาก่อนแล้ว ให้อนุโลมดำเนินการตามข้อ 2. วรรคแรก หรือให้ดำเนินการเช่นที่เคยปฎิบัติมาตามควรแก่กรณี เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตามที่ได้ทำสัญญาความร่วมมือไว้ตั้งแต่แรก
3. การเขียนชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในปริญญาบัตรให้กำหนดดังนี้
  3.1 หลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เขียนชื่อบัณฑิตเป็นภาษาไทย
  3.2 หลักสูตรที่เปิดสอนโดยมีสัญญาความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้เขียนชื่อบัณฑิตเป็นอักษรโรมันทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
4. สำหรับหลักสูตรนานาชาติอื่นที่จัดสอนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยฉบับเดียว โดยให้เขียนชื่อบัณฑิตเป็นอักษรไทย (กรณีนิสิตมีสัญชาติไทย) และอักษรโรมัน (กรณีนิสิตมีสัญชาติอื่น) และให้ดำเนินการออกเอกสาร CR 29 : ใบแปลปริญญาบัตร (อังกฤษ) ให้เป็นการอัตโนมัติ
 
 
 
(สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 608-29 มิถุนายน 2543)
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์