การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
เกณฑ์การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพี่อปฏิบัติหน้าที่ด้านบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต มีเกณฑ์ดังนี้
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
      1)     ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.พ.    กำหนด
      2)    ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      3)    ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      4)    เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน
      5)    เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาฯ หรือที่อื่นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 คน
      6)    เคยทำหน้าที่เป็นผู้วิจัยหลัก โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง และมีผลงานวิจัยอื่นๆ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
  2.   อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
      1)   ได้รางวัลหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (กรณีเป็นศิลปินแห่งชาติ ให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป)
       2)   ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       3)   ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      4)   ได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด
      5)   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาตรงหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือมีผลงานหรือประสบการณ์ทางวิชาชีพที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญโดยตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการเสนอขอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ต่อนิสิตเป็นรายๆ ไป
           สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

   
   
   
   
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 2/2550-14 พฤษภาคม 2550, 3/2550-21 ธันวาคม 2550, 4/2552- 13 สิงหาคม 2552, 1/2556-7 มกราคม 2556 และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556-18 เมษายน 2556)  
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์