การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

เกณฑ์นี้ให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

 

ระดับปริญญาโท

  1.   คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 30 หรือ TOEFL น้อยกว่า 400 หรือ IELTS น้อยกว่า 3.0 ไม่รับเข้าศึกษา
  2.    คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 รับเข้าศึกษา  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 
  2.1   คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 38 หรือ TOEFL น้อยกว่า 425 หรือ IELTS น้อยกว่า 3.5  เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา และต้องสอบผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา
  2.2   คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 38 แต่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 425 แต่น้อยกว่า 450  หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.5 แต่น้อยกว่า 4.0 ให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา และต้องสอบผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา
 

หรือ

  2.3   สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่  4.0 ก่อนสำเร็จการศึกษา
3.          คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ไม่ต้องเรียนเพิ่ม 
 

ระดับปริญญาเอก

  1.   คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL น้อยกว่า 450 หรือ IELTS น้อยกว่า 4.0 ไม่รับเข้าศึกษา
  2.  คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 รับเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 
  2.1    คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 60 หรือ TOEFL น้อยกว่า 500 หรือ IELTS น้อยกว่า 5.0 ให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา และต้องสอบผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา
  2.2    คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500 แต่น้อยกว่า 525  หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่น้อยกว่า 5.5 ให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา และต้องสอบผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา
 

หรือ

  2.3    สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่  5.5 ก่อนสำเร็จการศึกษา
  3.      คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ไม่ต้องเรียนเพิ่ม 
   
   
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 2/2556-4 มีนาคม 2556)
 
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์