การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
  การขอยกเว้นประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ข สาขามนุษยศาสตร์
  จากการที่เกณฑ์การเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ได้มีข้อกำหนดว่า ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วระยะหนึ่ง คณะอักษรศาสตร์ได้ชี้แจงว่า ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลกระทบต่อการรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน และสาขาวิชาศิลปการละคร กล่าวคือ หลักสูตรดังกล่าวเน้นด้านวิชาการ ไม่ได้มีลักษณะเป็นวิชาชีพซึ่งต้องการประสบการณ์การทำงานของผู้เรียนเป็นพื้นฐานหรือช่วยเอื้อในการศึกษา  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านภาษาต่างประเทศที่จะเข้าศึกษาต่อระดับสูงขึ้นส่วนใหญ่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาทันทีหลังจากจบการศึกษาก่อนที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงาน  สำหรับสาขาวิชาศิลปการละครนั้นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์การทำงานด้านศิลปะการละครระหว่างการศึกษามาแล้วแม้ว่าจะยังไม่เคยประกอบอาชีพก็ตาม
  คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณาตามเหตุผลที่คณะอักษรศาสตร์ชี้แจงแล้วมีมติให้ยกเว้นประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข สาขามนุษยศาสตร์ แต่ให้รักษามาตรฐานของหลักสูตรแผน ก และแผน ข ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการเท่าเทียมกัน
   
   
   
   
   
   
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 4/2552-13 สิงหาคม 2552)
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์