การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
การไม่อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีลาพักการศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
ในการพิจารณาให้นิสิตลาพักการศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นั้น ไม่อนุมัติให้นิสิตลาพักตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ 1 เนื่องจากโครงการที่นิสิตลาพักในช่วงดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งไม่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อนิสิตซึ่งกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 5/2539-17 กันยายน 2539)
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์