การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
เกณฑ์การยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.    ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ให้ยกเว้นการทดสอบฯ ได้ทั้งแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา
2.  ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
  2.1      สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง
 

2.2        ได้รับทุนเข้าศึกษาในจุฬาฯ  ให้ยกเว้นการทดสอบฯ แรกเข้า แต่ต้องสอบผ่านหรือลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา

   
   
   
   
(มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 1/2553-10 กันยายน 2553)  
   
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์