การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
การเรียนภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่า กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนั้น นิสิตทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่เป็นภาษาหลัก หรือภาษาสากลเพิ่มขึ้นหรือทดแทนภาษาอังกฤษได้ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมีหลักการที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบว่าความสามารถด้านภาษาต่างประเทศนั้นอยู่ในระดับที่มีสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 5/2542-4 พฤษภาคม 2542)
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์