การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 

การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกียรตินิยม (Honors Program) หมายถึง หลักสูตรที่จัดสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษโดยที่เนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนมีความเข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
  โครงสร้างหลักสูตร
  - ชื่อปริญญา/ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาให้ใช้ชื่อเดิม
- ดำเนินการในลักษณะการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรปรับปรุงมี 2 โปรแกรม
             : โปรแกรมปกติ
             : โปรแกรมเกียรตินิยม/โปรแกรมวิจัย ซึ่งอาจมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากันหรือ ต่างกันก็ได้ คือ

  1)       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากัน แต่เรียนบางรายวิชาต่างกันโดยข้ามไปเรียน รายวิชาในระดับที่สูงกว่า หรือ
  2)       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมากกว่าโปรแกรมปกติ โดยนิสิตต้องลงทะเบียนและสอบยกเว้นบางรายวิชาเพื่อไปเรียนรายวิชาในระดับที่สูงกว่า
  ลักษณะรายวิชาเรียน
  - การเรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของหลักสูตรในชั้นปีที่ 1 เช่นเดียวกับหลักสูตรปกติ
- เมื่อแยกเข้าโปรแกรมเกียรตินิยมในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 แล้ว นิสิตสามารถสอบเทียบความรู้เพื่อ ข้ามไปเรียนรายวิชาในระดับสูง (ระดับบัณฑิตศึกษา) ได้
- มีรายวิชาที่เป็น Project หรือรายวิชาที่เน้นการวิจัยมากกว่าหลักสูตรปกติ
- มีรายวิชาเอกัตศึกษาทุกภาคการศึกษา และรายวิชาปริญญานิพนธ์ในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้าย
ทั้งนี้ นิสิตสามารถเชื่อมโยงความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้

  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม
 
  • แยกเข้าโปรแกรมเกียรตินิยมในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 ตามที่หลักสูตรกำหนด
 
  • ผู้เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมต้องมีคะแนนเฉลี่ยเมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.5  แล้วแต่หลักสูตรจะกำหนดตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมไม่สามารถศึกษาได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.5 ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา สามารถย้ายไปเรียนในหลักสูตรปกติได้
  คุณลักษณะบัณฑิต
  บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเกียรตินิยมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาในเชิงลึกและมีความสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้
  การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
  1. สนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีสุดท้าย
  2. สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการทำโครงการวิจัยขนาดเล็ก (ปริญญานิพนธ์) ของนิสิตในชั้นปีสุดท้าย   จำนวน 30,000 บาทต่อคน (เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อให้คณะดำเนินการ)
  3. สนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จำนวน 10,000 บาท ต่อนิสิต 1 คน
     
     
     
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์