การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
การสอบวัดความสามารถของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
              การศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากขึ้น เนื่องจากโลกปัจจุบันมีความซับซ้อน มีพลวัตสูง เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านพัฒนาการขององค์ความรู้ สังคมและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการปรับตัวขององค์กรยุคใหม่  ดังนั้นคุณลักษณะที่สำคัญหลายประการของบัณฑิตที่จะทำงานในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความรู้ในเชิงเนื้อหา แต่บัณฑิตจะต้องมีความสามารถหรือทักษะในเชิงการค้นคว้าความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการสร้างและสังเคราะห์ความรู้ใหม่โดยเฉพาะในกรณีของผู้ที่ศึกษาในปริญญาขั้นสูง ซึ่งทักษะเหล่านี้ มหาวิทยาลัยคาดว่านิสิตจะได้รับการพัฒนาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่างๆ
              อย่างไรก็ตาม การวัดผลด้านพัฒนาการของนิสิตในทักษะเหล่านี้ ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน กล่าวคือ ยังไม่มีหลักสูตรใดประเมินสัมฤทธิผลของการพัฒนาความสามารถและทักษะของนิสิตเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับปัจจุบันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีวิธีดำเนินการที่หลากหลาย เช่น การเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  การเรียนแบบมีเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ การเรียนรายวิชาและสอบประมวลความรู้ เป็นต้น คณะกรรมการนโยบายวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 19 มกราคม 2552 มีความเห็นว่า ควรหากลไกในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนานิสิตในด้านทักษะและความสามารถที่ไม่ใช่เนื้อหาตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้หลักสูตรนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนนิสิตต่อไป จึงเห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการทดสอบความสามารถของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
   
   
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 1/2552-19 มกราคม 2552)
   
   
   
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์