การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเอื้อให้นิสิตที่กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาปกติ ในขณะเดียวกันสามารถเชื่อมการศึกษาต่อเนื่องไปยังระดับปริญญาโทและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ในระยะเวลาที่กระชับกว่าแผนการศึกษาปกติ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 16 มิถุนายน 2553 มีความเห็นว่า อาศัยระเบียบการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หลักสูตรสามารถพัฒนากระบวนการด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพสามารถสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันภายในระยะเวลา 5 ปีได้
  คณะกรรมการนโยบายวิชาการได้กำหนดเกณฑ์การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทและแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้
เกณฑ์ด้านหลักสูตร
  1.       หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทจะต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน
  2.       โครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมีรายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี (senior project) เพื่อให้นิสิตเริ่มทำวิจัยซึ่งอาจนำมาใช้ต่อยอดสู่งานวิทยานิพนธ์ได้ และต้องอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาโทได้ด้วย
  3.       หลักสูตรระดับปริญญาโทต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นงานวิจัย แบบ ก(1) คือ แบบที่ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต เนื่องจากสามารถจัดแผนการศึกษาให้สั้นลงได้โดยง่าย และไม่ต้องนำรายวิชามาเทียบโอนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาของการนับรายวิชาซ้ำ
แนวทางการดำเนินการ
  1.       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประสงค์จะบริหารแบบต่อเนื่อง ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของนิสิตและเกณฑ์การรับนิสิต รวมทั้งจัดแผนการศึกษาให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ในระยะเวลาสั้นกว่าแผนการศึกษาปกติ
  2.       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศให้อาจารย์ในหลักสูตรทั้งสองระดับและนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทราบ
  3.       นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3) ผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรปริญาญาโทที่บริหารแบบต่อเนื่อง แจ้งต่ออาจารย์ที่นิสิตประสงค์จะขอให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท  ทั้งนี้อาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (senior project) เพื่อความต่อเนื่องของงานวิจัย
การยกเว้นจำนวนหน่วยกิตที่ได้เรียนในระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
  บัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งว่าเกิดปัญหาในการให้ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตรปริญญาโทที่ศึกษาอยู่ โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 5 การลงทะเบียน  ส่วนที่ 3 เรื่องการยกเว้นรายวิชา คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 16 มิถุนายน 2553 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้นโยบายการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทสามารถเอื้อให้นิสิตระดับปริญญาตรีศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากขึ้น  จึงมีมติเห็นชอบในการไม่นำข้อบังคับฯ ในส่วนที่ 3 เรื่องการยกเว้นรายวิชามาใช้กับกรณีที่นิสิตเข้าสู่การจัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท เพื่อให้สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตเรียนเกินจำนวนหน่วยกิต ที่ระบุไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาขอยกเว้นได้ทั้งหมด ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
     
     
  (ครั้งที่ 5/2552-13 ตุลาคม 2552, ครั้งที่ 3/2553-16 มิถุนายน 2553
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์