การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 

นโยบายการเปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ในระดับปริญญาตรี

จากการที่คณะจิตวิทยาได้เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ในแผนพัฒนาจุฬาฯ  โดยเป็นหลักสูตร Double Degree นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.) จาก University of Queensland และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.S.) จากจุฬาฯ  คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาแล้วได้มีมติเกี่ยวกับนโยบายการเปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญาในระดับปริญญาตรี ดังนี้
  1.       การจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติจะเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ คือ ช่วยพัฒนาคณะให้เข้มแข็งในทางวิชาการ และเป็นฐานในการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติอื่นต่อไป 
  2.       การแลกเปลี่ยนต้องมีเป้าหมายเพื่อความเท่าเทียมกันทางวิชาการ คณะต้องไม่มีบทบาทเพียงสรรหานิสิตและสอนวิชาพื้นฐานให้มหาวิทยาลัยคู่สัญญา
  3.       หลักสูตร 2 ปริญญาที่พัฒนาขึ้นควรสร้างโอกาสให้คณาจารย์ของคณะได้พัฒนาทางวิชาการจากการไปปฏิบัติงานบางช่วงเวลาในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ทำให้มีโอกาสแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยและอาจได้ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
  4.          ในการวางแผนเปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา คณะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเน้นความพร้อมของคณาจารย์และระบบสนับสนุน
     
     
     
     
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์