การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
การพิจารณาหลักสูตรของวิทยาลัย/สถาบัน
จากการที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการเสนอหลักสูตรนั้น กรณีที่หลักสูตรของวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุข (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดำเนินการเสนอหลักสูตรให้ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับคณะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
   
   
   
  (มติคณะกรรมการนโยบายวิชาการครั้งที่ 3/2542-11 กุมภาพันธ์ 2542)
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์