การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
 

นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตรที่เป็นมติของคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยที่ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนต้องถือปฏิบัติ

1. ระดับปริญญาตรี

  1.1      การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี
  1.2      การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี
  1.3      การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
  1.4      นโยบายการเปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ในระดับปริญญาตรี
  1.5      การเรียนภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
  1.6      การไม่อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีลาพักการศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

2. ระดับบัณฑิตศึกษา

 

2.1      การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข

    2.1.1   นโยบายการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ในระดับปริญญาโท  
    2.1.2   การยกเว้นประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข  สาขามนุษยศาสตร์
  2.2      นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  2.3      การสอบวัดความสามารถของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  2.4      เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

2.5      เกณฑ์การยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  2.6      เกณฑ์การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติโดยรวม

  3.1      นโยบายและเกณฑ์การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
  3.2      นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน  
  3.3      หลักเกณฑ์ในการออกใบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3.4      การจัดการเรียนการสอนระบบไตรภาค/ตรีภาค
  3.5      การพิจารณาหลักสูตรของวิทยาลัย/สถาบัน
  3.6      การไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนได้รับอนุมัติ
     
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์