การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
การเสนอขอความเห็นชอบ : การเปิดรายวิชา/การปรับปรุงแก้ไขรายวิชา/การปิดรายวิชา
1. คณะ/หน่วยงานส่งแบบเสนอเปิดรายวิชา/แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา/แบบเสนอปิดรายวิชา จำนวน 3 ชุด ไปยังฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ ก่อนกำหนดเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 เดือน
2. ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ  ดำเนินการ
  2.1 ตรวจสอบรายละเอียดขั้นต้น
  2.2

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียดและเนื้อหารายวิชา (กรณีการเปิดรายวิชา/การแก้ไข-ปรับปรุง เนื้อหารายวิชา)

  2.3 แจ้งผลการพิจารณาและส่งแบบเสนอเปิดรายวิชา/แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชาให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาข้อเสนอแนะ
3.

คณะ/หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณาและส่งแบบเสนอเปิดรายวิชา/แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา
ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

4. ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร ดำเนินการ
  4.1 แจ้งสำนักงานการทะเบียนบันทึกการเปิดรายวิชา/การแก้ไขรายละเอียดรายวิชา/การปิดรายวิชาในทะเบียนรายวิชา
  4.2 ส่งสำเนาบันทึกแจ้งสำนักงานการทะเบียนให้คณะ/หน่วยงานเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
   
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์