การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2558
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
การเสนอขอความเห็นชอบ : หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
1. คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานไปยังสำนักบริหารวิชาการ ได้แก่
  1.1 เอกสารการเสนอหลักสูตร 7 รายการ จำนวน 1 ชุด คือ
    1) แบบรับรองการเสนอหลักสูตร [ ดูไฟล์ word ]
    2) แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (ร่างหลักสูตร) [ ดูไฟล์ word ]
    3) สรุปประเด็นสำคัญของหลักสูตร (: การเสนอเปิดหลักสูตร : การเสนอปรับปรุงหลักสูตร )
   
บทสรุปการเสนอเปิดหลักสูตร [ ดูไฟล์ word ]
บทสรุปการเสนอปรับปรุงหลักสูตร [ ดูไฟล์ word ]
    4) ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ
    5) เอกสารการประเมินคุณภาพหลักสูตร
    แบบประเมินหลักสูตร
    6) กรณีการเสนอเปิดหลักสูตรนานาชาติจะต้องแนบเอกสารแผนในการจัดหานิสิตชาวต่างชาติเพิ่มเติม
    7) บันทึกนำส่งหลักสูตรและบันทึกนำส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ( คลิกดูรายละเอียด )
2. กรณีหลักสูตรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารเพิ่มเติม 3 รายการ พร้อมกับเอกสารตามข้อ 1. ไปยังสำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ได้แก่
  2.1 ร่างประกาศฯ เรื่องอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
  2.2 หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติอัตราต่างๆ ดังกล่าว
  2.3 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี
(สอบถามการจัดทำเอกสารข้อ 2.1 และ 2.2 ได้ที่ศูนย์กฏหมายและนิติการ โทร. 0-2218-0174-5 และสอบถามการจัดทำเอกสารข้อ 2.3 ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ โทร. 0-2218-0056-7)

  2.4 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ดำเนินการ
 

 

2.4.1 ส่งเอกสารตามข้อ 1.1 และสรุปข้อมูลด้านทรัพยากรฯ ให้สำนักบริหารวิชาการ

    2.4.2 ส่งเอกสารตามข้อ 2.1, 2.2   และ 2.3 ให้ศูนย์กฏหมายและนิติการ
3. สำนักบริหารวิชาการ ดำเนินการ
  3.1 ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารข้อ 1.1 และแจ้งคณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข พร้อมทั้งให้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้ว จำนวน 20 ชุด และแผ่นบันทึกบทสรุปการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร (CD)
  3.2 เสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
  3.3 เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา (กรณีหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงที่เปลี่ยนชื่อปริญญา  หรือชื่อหลักสูตร หรือชื่อสาขาวิชา หรือชื่อแขนงวิชา หรือเพิ่มแขนงวิชา)
  3.4 เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายวิชาเปิดใหม่
  3.5 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งร่างหลักสูตรให้คณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข
4 .คณะ/หน่วยงานจัดทำเอกสารส่งให้ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ ได้แก่
  4.1 หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (กรณีหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติอาจจัดทำฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วยก็ได้) จำนวน 10 ชุด พร้อมด้วยแผ่นบันทึกรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (CD) จำนวน 2 ชุด
  4.2 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02-06) จำนวน 1 ชุด
 

4.3 แบบเสนอเปิดรายวิชาและ/หรือแบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชาทุกรายวิชา จำนวน 3 ชุด 

5. ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ ดำเนินการ
  5.1 เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาทักท้วง
  5.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักท้วง
  5.3 จัดทำบันทึกแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมจัดส่งเอกสาร/แผ่นบันทึกข้อมูล  ได้แก่
    1) เอกสารหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2)
    2) แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02-06)
    3) แผ่นบันทึกรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (CD)
  5.4 จัดส่งสำเนาบันทึกตามข้อ 5.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    1) สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ เพื่อทราบ (กรณีหลักสูตรใหม่)
    2) บัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อทราบพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักสูตรฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

    3) สำนักงานการทะเบียน
    4) คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
  5.5 ตรวจสอบแบบเสนอเปิดรายวิชา/แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา และจัดส่งสำนักงานการทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในทะเบียนรายวิชา  พร้อมนำสำเนาบันทึกส่งคณะ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทราบ
6. ศูนย์กฏหมายและนิติการ ดำเนินการ (กรณีหลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ)
  6.1 ตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งคณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข พร้อมทั้งส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วและแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) จำนวน 1 ชุด

 

6.2 เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายระเบียบข้อบังคับและประกาศที่ออกตามความในระเบียบ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

  6.3 เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6.4 แก้ไขร่างประกาศตามมติที่ประชุมคณบดีและจัดส่งสำเนาประกาศที่ท่านอธิการบดีลงนามแล้วให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ และคณะ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์