การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2558
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
การเสนอขอความเห็นชอบ : หลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานไปยังสำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ได้แก่
    1.1 เอกสารการเสนอหลักสูตร ได้แก่
    1) แบบรับรองการเสนอหลักสูตร [ ดูไฟล์ Word ]
    2) แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (ร่างหลักสูตร) [ ดูไฟล์ Word ]
    3) บทสรุปการเสนอเปิดหลักสูตร [ ดูไฟล์ Word ]
    4) ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ [ ดูไฟล์ Word ]
    5) เอกสารประเมินคุณภาพหลักสูตร [ ดูไฟล์ Word ]
    6) กรณีการเสนอเปิดหลักสูตรนานาชาติจะต้องแนบเอกสารแผนในการจัดหานิสิตชาวต่างชาติเพิ่มเติม
    7) บันทึกนำส่งหลักสูตรและบันทึกนำส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ( คลิกดูรายละเอียด )
     1.2 แบบแสดงข้อมูลด้านทรัพยากรประกอบการเสนอหลักสูตรใหม่
 

(สอบถามการจัดทำแบบแสดงข้อมูลด้านทรัพยากรฯ ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ โทร. 0-2218-0056-7)

2 กรณีหลักสูตรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารเพิ่มเติมพร้อมกับเอกสารตามข้อ 1. ได้แก่
     2.1 ร่างประกาศฯ เรื่องอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
     2.2 หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติอัตราต่างๆ ดังกล่าว
     2.3 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี
 

(สอบถามการจัดทำเอกสารข้อ 2.1 และ 2.2 ได้ที่ศูนย์กฏหมายและนิติการ โทร. 0-2218-0174-5 และสอบถามการจัดทำเอกสาร ข้อ 2.3 ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ โทร. 0-2218-0056-7)

3. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ดำเนินการ
     3.1 พิจารณาแบบแสดงข้อมูลด้านทรัพยากรฯ
     3.2 ส่งเอกสารตามข้อ 1.1 และสรุปข้อมูลด้านทรัพยากรฯ ให้สำนักบริหารวิชาการ
     3.3 ส่งเอกสารตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ให้ศูนย์กฏหมายและนิติการ
4. ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ ดำเนินการ
     4.1 ตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งคณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข (ถ้ามี)
     4.2 เสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา
     4.3 เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา
     4.4 เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาทักท้วง
     4.5 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักท้วง
5. ศูนย์กฏหมายและนิติการ ดำเนินการ (ถ้ามีข้อ 2.)
     5.1 ตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งคณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข พร้อมทั้งส่งเอกสารที่แก้ไขแล้ว และแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) จำนวน 1 ชุด
     5.2 เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายระเบียบข้อบังคับและประกาศที่ออกตามความในระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
     5.3 เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
     5.4 แก้ไขร่างประกาศตามมติที่ประชุมคณบดีและจัดส่งสำเนาประกาศที่ท่านอธิการบดีลงนามแล้วให้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ   ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ  และคณะ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์