การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
การเสนอความเห็นชอบ : ปิดหลักสูตร
 
1. คณะ/หน่วยงานส่งบันทึกแจ้งปิดหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะไปยังสำนักบริหารวิชาการโดยคณะ/หน่วยงานต้องระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่จะปิดหลักสูตรพร้อมทั้งเหตุผลของการปิดหลักสูตร
2. ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ ดำเนินการ
  2.1 ตรวจสอบข้อมูล
  2.2 เสนอคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรพิจารณา
  2.3 เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา
  2.4 เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาทักท้วง
  2.5 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทักท้วง
  2.6 จัดทำบันทึกแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจัดส่งสำเนาบันทึกให้คณะ/หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรและสำนักงานการทะเบียนเพื่อทราบ
 
 
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์