การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 

การเสนอขอความเห็นชอบ : การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป

การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกกลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสหศาสตร์ ดำเนินการดังนี้
1. ส่วนงานส่งแบบเสนอเปิดรายวิชาพร้อมด้วยประมวลรายวิชาไปยังศูนย์การศึกษาทั่วไป(สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์การศึกษาทั่วไป 02-2183914-20)
2. ศูนย์การศึกษาทั่วไป ดำเนินการ
  2.1 เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณา
  2.2 ส่งแบบเสนอเปิดรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้วให้ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
3. ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร ดำเนินการ
  3.1 แจ้งสำนักงานการทะเบียนบันทึกการเปิดรายวิชาในทะเบียนรายวิชาพร้อมสำเนาแจ้งศูนย์การศึกษาทั่วไปและส่วนงานเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
   
   
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์