การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
               หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ข้อมูล ปีการศึกษา 2556)
               หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 87 สาขาวิชา จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
หลักสูตรระดับปริญญาโท 43 สาขาวิชา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 สาขาวิชา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 28 สาขาวิชา

               เกณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นหลักสูตรนานาชาติ
มีแผนงานในการใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการขยายตัวไปสู่ศูนย์การศึกษาระดับภูมิภาค
มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ จึงจะช่วยพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการ
และคุณภาพการศึกษาของคณะ/สถาบันไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ต้องสามารถรักษาความเสมอภาคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐฐานะ
โดยให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าศึกษาที่ขาดแคลน ตามความเหมาะสม
ไม่เปิดหลักสูตรภาษาไทยที่เป็นหลักสูตรเดียวกันคู่ขนาน
ต้องดำเนินการให้มีนิสิตชาวต่างประเทศสมัครเข้าเรียน
การเสนอหลักสูตรจะต้องจัดทำแผนในการจัดหานิสิตชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในหลักสูตรด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์