การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 

การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาวิชาโดยจัดให้มีการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชาเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา นอกเหนือจากสาขาวิชาเฉพาะที่ได้เลือกเข้าศึกษาโดยตรง อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตจุฬาฯ ให้เป็นทั้งผู้รู้ลึกและรู้รอบอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แนวทางการจัดทำหลักสูตรข้ามสาขาวิชาเป็นลักษณะของการจัดกลุ่มรายวิชาให้นิสิตเลือกเรียน ทั้งนี้อาจเป็นกลุ่มวิชาของคณะเดียวกันหรือกลุ่มวิชาต่างคณะ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรข้ามสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีนั้น มหาวิทยาลัยตะหนักถึงข้อจำกัดในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดตารางสอนตารางสอบ แต่เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตและคุณภาพของบัณฑิตจุฬาฯ คณะต่างๆ น่าจะร่วมมือกันในการปรับการจัดตารางสอนตารางสอบให้เอื้อต่อการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชาให้ได้มากที่สุด การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาวิชามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษา ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้คณะที่มีความพร้อมพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชา และ/หรือจัดกลุ่มรายวิชาให้นิสิตที่สนใจมาเลือกเรียนเป็นวิชาโทได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะต่างๆ ที่มีความพร้อมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชาและ/หรือจัดกลุ่มวิชาโทสำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา/นอกคณะ

รูปแบบหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า           120          หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3              หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3              หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3              หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3             หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า 6              หน่วยกิต
  1.6 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6              หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต
  2.1 วิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า _ _ _ _ หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก  
  (สาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาโดยตรง/สาขาวิชาเฉพาะ) ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2.3 วิชาโท (กลุ่มวิชาในศาสตร์/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
     
วิธีดำเนินการ

1     การจัดกลุ่มวิชาโทเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
           ในกรณีที่คณะประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้เป็นหลักสูตรข้ามสาขาวิชา คณะจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีโครงสร้างหลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรายวิชาต่างสาขาวิชา (ในคณะหรือนอกคณะ) ที่จะทำให้นิสิตมีความรู้รอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งนี้คณะจะต้องประสานความร่วมมือกับคณะที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิชาโทจากต่างคณะหรือต่างสาขาวิชาที่มีความเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับศาสตร์ในคณะของตนเอง

2   การจัดกลุ่มวิชาโทสำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา/นอกคณะ

           ในกรณีที่คณะมีความพร้อมที่จะให้บริการ แต่ไม่ประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ให้ดำเนินการคัดเลือกรายวิชาเพื่อนำมาจัดเป็นกลุ่มวิชาโท (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) สำหรับนิสิตนอกสาขาวิชาหรือนอกคณะ โดยมีข้อกำหนดว่ากลุ่มวิชาโทต้องมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือสาขาวิชาของหลักสูตรในคณะของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง คณะต้องกำหนดรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกไว้อย่างชัดเจน โดยรายวิชาบังคับจะต้องเป็นรายวิชาพื้นฐานในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่วนรายวิชาเลือกเป็นการเสริมความรู้รายวิชาพื้นฐานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้รายวิชาที่นำมาจัดเป็นกลุ่มวิชาโทไม่ควรเป็นรายวิชาที่มีเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องสอบผ่าน (Prerequisite)

 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์