การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 

 
การดำเนินการประเมินตนเองตามระบบ CU-CQA ของคณะ/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการประเมินตนเองตามระบบ CU-CQA ดังนี้
1.  จัดทำแผนการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ
3.  ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการประเมินตนเองตามระบบ CU-CQA โดยส่งข้อมูลให้สำนักบริหารวิชาการ   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์