การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 
  ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( ดาวน์โหลด )
  คำถาม - คำตอบ จาการประชุมชี้แจงการใช้งานในระบบ cu-cas (เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ม.ค.55) ( คลิกดูรายละเอียด )
  Powerpoint การประชุมชี้แจงระบบ CU-CAS เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 ( ดาวน์โหลด )
  วีดิโอ ชี้แจงการใช้งานในระบบ CU-CAS เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 ( ดาวน์โหลด )
  วีดิโอ ชี้แจงการใช้งานในระบบ CU-CAS เพื่อการประเมินออนไลน์ เมื่อ 7/12/2554 ( คลิกดูรายละเอียด )
  เข้าสู่ระบบ CU-CAS
  วิธีการกรอกประมวลรายวิชาและแบบประเมินผลการเรียนการสอนในระบบ CU-CAS ( คลิกดูรายละเอียด )
   
แผนดำเนินงานประเมินฯ ออนไลน์ CUCAS ปีการศึกษา 2557  ระบบทวิภาค ระบบตรีภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ
 
แผนดำเนินงานประเมินฯ ออนไลน์ CUCAS ปีการศึกษา 2556 ระบบทวิภาค ระบบตรีภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ (ฉบับย่อ) ( ฉบับปรับปรุง 22 ม.ค. 57 )
 
 
แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558 - ระบบทวิภาค ต้น ปลาย ร้อน
    - ระบบตรีภาค ที่ 1 ที่ 2  
    - ระบบทวิภาค - นานาชาติ ต้น ปลาย  
           
 
แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 - ระบบทวิภาค ต้น ปลาย ร้อน
    - ระบบตรีภาค ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
    - ระบบทวิภาค - นานาชาติ ต้น ปลาย ร้อน
 
แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556 - ระบบทวิภาค ต้น ปลาย ร้อน
  - ระบบตรีภาค ที่ 1 ที่ 2 ที่3
- ระบบทวิภาค - นานาชาติ ต้น ปลาย ร้อน
 
แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ระบบทวิภาค ต้น ปลาย ร้อน
    ระบบตรีภาค ที่ 1 ที่ 2 ที่3
    ระบบทวิภาค - นานาชาติ ต้น ปลาย ร้อน
           
 
 
การขอรหัสประจำตัวอาจารย์ + รหัสทำระบบ CU-CAS
คู่มือ วิธีการสอน คุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์
วีดิโอ วิธีการประเมิน
คู่มือประกอบการกรอกข้อมูลสร้างแบบประเมิน
 
 
แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์
แนวปฏิบัติให้นิสิตทำการประเมิน และการใช้ค่าคะแนนในการประกันคุณภาพฯ และขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้มีสิทธิ์เข้าดูรายงานผลการประเมินในระบบ CU-CAS
การประเมินรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงระบบออนไลน์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนการสอน
 
วิธีการเข้าไปเปลี่ยน email ในระบบ CU-CAS ของนิสิต
 
ตัวอย่างประมวลรายวิชาตามระบบCU-CAS
  Thai Version
  English Version
 
วิธีการสร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมิน วิธีการทำการประเมิน วิธีเข้าดูประมวลรายวิชา
สร้างประมวลรายวิชาจากเอกสารเดิม ( TH / ENG )
 
  นิสิต
  ผู้สอน
  นิสิต
  ผู้สอน
       
การดูสรุปผลการประเมิน    
       
   
  ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย" ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. 2554 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 (อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง) คณะครุศาสตร์ ( ดาวน์โหลด )
  คู่มือการใช้งานระบบ CU-CAS
  วีดิโอ อบรมประเมินออนไลน์ผ่าน CU-CAS เมื่อ 15/08/54 (คลิกดูรายละเอียด)
   
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์