การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
 

 

จากการประชุมชี้แจงการใช้งานในระบบ CU-CAS เพื่อการจัดทำรายวิชาและหลักสูตร (มคอ. 2)

 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555

 

เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 212  อาคารมหิตลาธิเบศร

 

จัดโดย ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ

 
การเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรจะต้องผ่านคณะกรรมการวิชาการของคณะก่อนนำชื่อลงใน หลักสูตรปรับปรุงหรือไม่ จะลดขั้นตอนใดได้บ้างในระยะนี้
เป็นกระบวนการพิจารณาภายในคณะ ซึ่งเป็นการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะก่อนส่งมายังมหาวิทยาลัย ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเปิด-ปิด-แก้ไขรายวิชาจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ
   
รายวิชาเดิม แต่ต้องการขอเปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร
ต้องเปิดเป็นรายวิชาใหม่ ใช้รหัสใหม่
   
การเปิดรายวิชาใหม่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ มคอ.2 ทำอย่างไร
หากรายวิชานั้นเป็นรายวิชาใน มคอ.2 ให้ดำเนินการตามข้อ 1 และกรอกข้อมูลใน Course Specification เพื่อทำ Mapping เมื่อ มคอ.2 ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงส่ง Course Specification เข้าระบบ
   
รายวิชาเก่าถ้าเปิดโอกาสให้ปรับเนื้อหา และ Course Specification โดยเสรีจะเกิดปัญหาความซ้ำซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ ที่ต่างคนต่างปรับได้หรือไม่
การจะปรับเนื้อหารายวิชาใดเป็นอย่างไร ต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันในภาควิชาและผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการระดับคณะ ความซ้ำซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรเดียวกันต้องไม่เกิดขึ้น
   

การเปลี่ยน Course Specification/เนื้อหารายวิชา ถ้าเกิดความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชาที่อยู่คนละหลักสูตร จะตรวจสอบได้อย่างไร หรือทำอย่างไร

การปรับแก้ไขเนื้อหารายวิชาจะทำได้ต้องไม่กระทบกับสาระหรือหลักการสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการระดับคณะต้องพิจารณาขั้นต้นไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
   
รายวิชาที่ยังไม่ได้เปิด แต่ให้ใส่ลงใน มคอ.2 จะเลี่ยงปัญหาซ้ำซ้อนได้อย่างไร เมื่อต้องเปิดจริงหลัง มคอ.2 อนุมัติแล้ว
คณะกรรมการระดับคณะต้องพิจารณาขั้นต้นไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในคณะ
   
รายวิชาเดียวกันแต่มีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน (นิสิตแยกเรียนตามสาขาวิชา) CU-CAS ของอาจารย์แต่ละท่านในรายวิชานี้ต้องทำแยกหรือร่วมกัน
ต้องทำร่วมกัน เนื่องจากเป็นรายวิชาเดียวกัน
   
Course Specification ปัจจุบันมีการปรับอยู่หลายวิชา สามารถที่จะกรอกหรือปรับในระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือไม่
ปรับแก้ไขได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนที่ปรับได้โดยไม่ต้องปิดรายวิชาเดิมและเปิดรายวิชาใหม่ คือ เนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และข้อมูลเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   
เนื้อหารายวิชาเหมือนกับคำอธิบายรายวิชาใช่หรือไม่
ใช่
   
ถ้าเงื่อนไขรายวิชาหลักสูตรเก่าหลักสูตรใหม่ต่างกัน ควรเพิ่มช่องหมายเหตุในเงื่อนไขรายวิชาหรือไม่
รับไว้เสนอผู้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมในระบบ
   
เปลี่ยนจำนวนหน่วยกิตกับเนื้อหารายวิชา แต่ไม่เปลี่ยนชื่อรายวิชา ต้องเปลี่ยนรหัสรายวิชาหรือไม่
เปลี่ยนจำนวนหน่วยกิตไม่ได้ ถ้าต้องการเปลี่ยนจำนวนหน่วยกิตต้องเปิดรายวิชาใหม่
   
หลักสูตรที่ทำ มคอ.2 ส่งไปแล้ว ยังต้องทำ Course Specification และ Curriculum Mapping ใหม่หรือไม่
- กรณี มคอ.2 ได้รับอนุมัติแล้วให้ทำ Course Specification โดย copy & paste จาก word file  ลงในระบบและเติมข้อมูลส่วนที่ยังขาดอยู่
  - ส่วน Curriculum Mapping ขอแนะนำให้ใช้ระบบ CU-CAS ในการสร้าง Curriculum Mapping โดยอัตโนมัติจาก Course Specification ในการแก้ไข มคอ.2 ฉบับสุดท้ายเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
   
กรณีที่ทำ มคอ.2 และต้องการแก้ไขรายวิชาพร้อมๆ กันไป สามารถทำได้หรือไม่
สามารถแก้ไขเนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงค์ได้ โดยใช้ Course Specification ใน CU-CAS
   
ในการทำ Mapping การทำกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อทำให้นิสิตมีลักษณะความเป็นผู้นำ การมีจิตอาสา กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็น “รายวิชา” ที่มีเลขรหัสลงทะเบียน เช่น การจัดค่ายทางวิชาการ จะให้เขียนใน Mapping ได้เลยหรือไม่ แล้วจะพิมพ์จากระบบ CU-CAS ได้หรือไม่อย่างไร
ให้ระบุใน Course Specification ซึ่งจะไปปรากฏใน Mapping และสามารถพิมพ์จากระบบได้
   
กรณีโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลงต้องส่งเอกสารทั้งหมด (1 – 5) หรือไม่
ส่งทุกรายการ
   
กำลังปรับปรุงหลักสูตรซึ่งยังไม่เรียบร้อย การใส่ CU-CAS จะรอใส่หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรเก่า
กรอกข้อมูลหลักสูตรที่ปรับปรุง (จะแจ้งผู้พัฒนาโปรแกรมปรับชื่อ menu ในระบบจากคำว่า หลักสูตรใหม่ เป็น หลักสูตรปรับปรุง)
   
หลักสูตรสหสาขาวิชาใช้รหัสรายวิชาของคณะ ในการเปิดรายวิชา จะดำเนินการเกี่ยวกับ CU-CAS อย่างไร
คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้เปิดรายวิชาโดยผ่านการประสานจากบัณฑิตวิทยาลัย
   

หลักสูตรสหสาขาวิชาที่นำรายวิชาของคณะมาจัดการเรียนการสอน จะดำเนินการด้วยระบบ CU-CAS ในการจัดทำ Course Syllabus, Curriculum Mapping และอื่นๆ อย่างไร

คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้เปิดรายวิชาโดยผ่านการประสานจากบัณฑิตวิทยาลัย       
   
เมื่อ มคอ.2 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรต้องตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงกดส่งนั้น การส่งดังกล่าวนี้ต้องทำทีละรายวิชา หรือ ตรวจทั้งหมดแล้ว กดส่งทั้งหมดพร้อมกันได้เป็นอัตโนมัติ ถ้าต้องทำทีละวิชา หมายความว่า หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรต้องอยู่หน้าจอตลอดจนกว่าจะส่งเสร็จหมดทุกรายวิชา จะต้องค้างไว้ แล้วมาส่งต่อได้หรือไม่
จะ design ระบบเพื่อให้รองรับการดำเนินการได้โดยสะดวก
   
หลักสูตรที่ปรับปรุงในปี 2555 จะต้องเข้าไปทำในระบบ CU-CAS ทุกหลักสูตรหรือไม่ เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอกรรมการบริหารคณะฯ ไม่เกิน 15 กุมภาพันธ์ 2555
- กรณีได้จัดทำร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้วให้เสนอไปยังฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ ได้เลย หลังจากที่หลักสูตร (มคอ.2) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงดำเนินการในส่วนรายวิชาในระบบ CU-CAS ดูข้อ 1. จากหัวข้อหลักสูตร
  - กรณียังไม่ได้จัดทำร่างหลักสูตร สามารถเข้าไปทำในระบบ CU-CAS ได้เฉพาะในส่วนของรายวิชา และ Mapping เพื่อนำมาประกอบเป็น มคอ.2
   
หลักสูตรเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2554 ซึ่งดำเนินการยังไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีบัณฑิตที่สำเร็จจึงเป็นเพียงการปรับหลักสูตรให้เป็น TQF เท่านั้น โครงสร้างหลักสูตรยังไม่มีการปรับ จะต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่
ไม่ต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาซ้ำอีกครั้ง เพียงแต่ส่งความเห็นเดิมมาด้วย
   
หากต้องการลดหน่วยกิตของบางรายวิชา ดำเนินการได้เลยหรือไม่ เพราะยังไม่ได้ประเมินหลักสูตร และประเมินรายวิชาเลย เปิดสอนครั้งแรกในภาคการศึษาปลาย 2554
ลดหน่วยกิตทำไม่ได้ ต้องปิดรายวิชาเดิมและเปิดรายวิชาใหม่
   
หลักสูตรปรับปรุงได้รับอนุมัติในปี 2554 จะต้องปรับปรุงหลักสูตรปี 2555 อีกหรือไม่
- ถ้าหลักสูตรนั้นได้ปรับปรุงเป็น มอค.2 แล้ว ก็ให้ดำเนินการในส่วนของ Course Specification ดังข้อ 1. หัวข้อหลักสูตร
  - กรณียังไม่ได้ปรับปรุงเป็น มคอ.2 ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็น มคอ.2 และส่งตามกำหนดของ มหาวิทยาลัย
   
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรได้หรือไม่ แต่เนื้อหารายวิชาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
เปลี่ยนได้ในขอบข่ายของชื่อเดิม ต้องมีเหตุผลที่เหมาะสม
   
ในกรณีที่ส่งไปที่ สกอ. แล้ว สกอ.ยังอ่านไม่ทันในปี 2556 จะทำอย่างไร เพราะหลักสูตรต่างๆยังค้างที่ สกอ. อีกหลายร้อยหลักสูตร
หลักสูตรเมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วคณะสามารถเปิดสอนได้เลย สกอ. จะทำหน้าที่พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
   

ถ้าผลของ Curriculum Mapping ที่ปรากฏออกมาจากการกรอกข้อมูล CU-CAS ของคณาจารย์ในหลักสูตร พบว่า น้ำหนักของ Outcome/คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ถ่วงไปที่มิติใดมิติหนึ่งค่อนข้างมาก และมีมิติด้านอื่นค่อนข้างน้อย จะถือว่าเป็นปัญหาหรือไม่ (ขอข้อเสนอแนะทางแก้ไข ในกรณีที่ถ้าพิจารณาว่าเป็นปัญหา)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ควรเน้นด้านใดมากกว่าด้านใดเป็นเรื่องที่หลักสูตรต้องพิจารณาให้เหมาะสม
   
กรุณาอธิบายอีกครั้งว่า CU-CAS ช่วยในการจัดทำ มคอ.2 อย่างไร
1. ช่วยออกแบบหลักสูตร
  2. ช่วยจัดทำ Curriculum Mapping ของหลักสูตร
  3. ช่วยพิมพ์เนื้อหารายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ   
   
   
ทำไมมหาวิทยาลัยไม่ใช้ระบบที่ว่า หากนิสิตไม่ทำการประเมินออนไลน์รายวิชาใดก็ตาม ระบบสามารถตรวจสอบได้และนิสิตผู้นั้นจะยังไม่สามารถได้รับเกรด ซึ่งหากทำเช่นนี้ เชื่อว่านิสิตจะเข้าไปประเมินทุกคนแน่นอน (การขอร้อง หรือขอความร่วมมือจะไม่ได้ผล)
ที่ประชุมคณบดียังไม่ยอมรับหลักการดังกล่าว
   
ขอความกรุณาให้ผู้สอนสามารถเลือกว่าจะใส่รูปของผู้สอนหรือไม่ใส่ในแบบประเมินออนไลน์ได้หรือไม่
เป็นความประสงค์ของนิสิต เพราะนิสิตจำชื่ออาจารย์ผู้สอนไม่ได้ เกรงว่าจะประเมินผิดคน อย่างไรก็ตามหากไม่ใส่รูปก็สามารถทำได้
   
ขอความกรุณาช่วยพิจารณายกเลิกการที่มีรูปของผู้สอนตามไปทุกหน้าในแบบประเมินของนิสิต
นิสิตเป็นผู้ร้องขอให้ใส่รูปอาจารย์ เพราะนิสิตจำชื่ออาจารย์ผู้สอนไม่ได้จึง เกรงว่าจะประเมินผิดคน อย่างไรก็ตามหากไม่ใส่รูปก็สามารถทำได้
   
การประเมินของนิสิต หากใน 1 รายวิชา มีอาจารย์สอน 15 ท่าน นิสิตจะได้รับอีเมลล์ 15 ฉบับหรือไม่ และประเมิน 15 ครั้ง ใช่หรือไม่
สามารถให้ประเมินได้ทั้ง 15 คน หรือจะกำหนดให้ประเมินเฉพาะอาจารย์บางคนก็ได้
   
ต้องการเพิ่มคำถามในแบบประเมินออนไลน์ที่เป็นเฉพาะของหลักสูตรได้หรือไม่
จะพิจารณาดำเนินการในอนาคต
   
รายวิชาคลินิกปฏิบัติของคณะทางการแพทย์ นิสิตไม่ได้เข้าเรียนพร้อมกันทั้งชั้นปี แต่จะแบ่งกลุ่มย่อยทยอยเข้ามาเรียนหมุนเวียนกันไปตามแต่ละคลินิก โดยแต่ละรายวิชาจะเข้าฝึกต่างกัน ถ้า 1 หน่วยกิต จะฝึก 2 สัปดาห์  2 หน่วยกิต จะฝึก 4 สัปดาห์ ทำให้เกิดปัญหาในการเขียน Learning Objective และการประเมินรายวิชาสัปดาห์ของ CU-CAS ซึ่งมีถึง 16 สัปดาห์ ถ้าเขียนตามระบบนิสิตก็จะไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากวันและเวลาที่เรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง และซ้ำซ้อนกับรายวิชาอื่น ขอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยครับ
กำลังหาทางออกในเรื่องนี้ จะติดต่อกับคณะต่อไป
   
หลักสูตรเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการประเมินการเรียนการสอนของตนเอง (Module review) จะใช้แทนการประเมินตนเองในระบบ CU-CAS ในการเสนออนุมัติหลักสูตรได้หรือไม่
ถ้าไม่สามารถใช้ระบบ CU-CAS ได้ ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ
   
รบกวนขอข้อมูลจาก Power Point ที่ท่านรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์) นำเสนอด้วย เพื่อให้การทำงานเรียบร้อยขึ้น
นำขึ้น website สำนักบริหารงานวิชาการแล้ว
   
ขอยืม VDO เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล Course Specification (หรือทำแจกให้ทุกหลักสูตร)
นำขึ้น website สำนักบริหารงานวิชาการแล้ว
   
อยากได้คู่มือการใช้ระบบ CU-CAS ค่ะ (แบบละเอียด)
กำลังจัดทำโดยผู้พัฒนาระบบแต่คงต้องใช้เวลาในการจัดทำให้สมบูรณ์เนื่องจาก มีปรับอยู่เป็นระยะๆ
   
ควรมีการเปิดอบรม การทำข้อมูล CU-CAS ให้กับคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละคณะ
มีการอบรมเป็นระยะๆ อยู่แล้วและได้ นำขึ้นแขวนบน web site ทุกครั้งอาจารย์สามารถเข้าไปดูไปทุกเมื่อ
   
คณะวิทยาศาสตร์เคยทำบันทึกให้มีผู้รับผิดชอบระบบ CU-CAS ไม่ทราบว่า หัวหน้าภาควิชาจะต้องไปกำหนดสิทธิ์ใหม่หรือไม่
จะติดต่อโดยตรงกับคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป        
   

ระบบไม่มี Interface ภาษาอังกฤษ นิสิตหลักสูตรนานาชาติอ่านได้หรือไม่

แปลแล้ว จะนำระบบภาษาอังกฤษขึ้นโดยเร็ว
   
หน้าจอมีปัญหา ในปัจจุบันไม่แสดงผลบริเวณกรอกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
จะดูแลแก้ปัญหาให้
   
ไม่เข้าใจว่าส่วนแรกกับส่วนที่ 2 ของการกรอกรายวิชาคืออะไร ส่วนที่ 1  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ส่วนที่ 2  เนื้อหารายสัปดาห์
  หนังสือประกอบ เกรด  การประเมินผล Percentage ---> ส่วนนี้ต้องทำพร้อม มคอ. 2 หรือไม่
ส่วนที่ 1  คือ  แบบเปิดรายวิชา  ส่วนที่ 2  คือ  Course Syllabus  ขณะนี้ให้กรอกเฉพาะส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2 นั้น ใช้เมื่อจะเปิดสอนรายวิชาและประเมินออนไลน์
   
กรณีภาควิชามีสาขาวิชาย่อย วรกำหนดให้หัวหน้าสาขาวิชาสามารถแก้ไขได้หากใช้วิธีให้หัวหน้าภาควิชามอบหมายจะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลสาขาวิชาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้
จะจัดให้มีการมอบอำนาจให้หัวหน้าสาขาวิชา      
   
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์